MULAKAN MATA PENAMU DENGAN NAMA ALLAH

Assalamualaikum,
Memulakan penulisan bukan semudah yang disangka. Ia ibarat menjahit pakaian yang memerlukan kemahiran dan strategi agar pakaian akan kelihatan cantik, kemas dan menarik.
Sebenarnya, menulis adalah aktiviti yang amat menarik kerana ia memberi peluang kepada kita meluahkan segala perasaan, pemikiran dan kritikan terhadap persekitaran. Malah penulisan juga boleh menjadi alat untuk menyampaikan dakwah Islam, di samping boleh menjana kewangan sendiri.
Penulisan boleh diasah.Oleh itu, mari kita belajar penulis sambil BERDAKWAH!

Friday, August 31, 2012

PENGENALAN PENULISAN DAKWAH

PENGERTIAN PENULISAN
Penulisan ialah satu kegiatan memikir, mengkaji, memilih, merakam dan menulis sekumpulan pengalaman diri hasil daripada pemerhatian, pengalaman dan pemikiran seseorang pengkarya
Perkembangan ilmu pengetahuan dapat disalurkan melalui kegiatan penulisan dan terhasilnya buku-buku atau manuskrip.
Kegiatan penulisan sama ada penulisan kreatif atau non kreatif dapat membantu idea-idea dan pemikirtan serta ilmu tersebar dengan meluas.
Penulisan dalam Kamus Dewan (1989; 1400) disebut sebagai perihal atau kegiatan menulis (mengarang), hasil daripada menulis (mengarang). Istilah menulis dalam bahasa Inggeris pula merujuk kepada perkataan to write atau to compose manakala bahasa latin disebut ecriture (Michel Foucault, 1980: 141)
Aktiviti penulisan merupakan sistem tradisi yang menjadi wakil kepada bahasa pengucapan. Penulisan akan mencatatkan, merekodkan dan membolehkan bahasa itu dilihat dengan nyata kerana sifat bahasa tulisan yang konkrit dan dinamik (Mohd. Sidin Ahmad Ishak dan Mus Chairil Samani, 1996: 116)

PENGERTIAN PENULISAN DAKWAHPenulisan dakwah merupakan aktiviti penyampaian maklumat tentang Islam dan mengajak manusia ke arah kebaikan serta memberi peringatan kepada manusia yang lalai
Penulisan untuk tujuan dakwah bukan sahaja memberi maklumat tetapi turut mentarbiah agar jiwa pembaca terkesan untuk mencintai Allah SWT dan patuh serta tunduk dengan suruhan-Nya.
Surah Ali Imran: 110
”Kamu (Wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah SWT…”

Model Penulisan Dakwah


                                                       ALLAH SWT
                                                               |
                                                               |


DA'IE (PENULIS) ----------- KARYA DAKWAH --------- MAD'U (SASARAN)
                                                    - Maudu' ad-da'awah
                                                    - Uslub ad-da'awah


Penulis Dakwah
Memahami peranannya sebagai pendakwah
Mempunyai kepakaran dan kemahiran tentang subjek dakwah yang dikemukakan
Berperibadi dan berakhlak – sifat kehambaan dan cintakan kebenaran
Al-Ghazali (1994), “Pendakwah perlu menghindarkan diri dari sifat-sifat mazmumah yang boleh membinasakan dirinya”
Menulis berlandaskan fakta yang benar dan tepat untuk kepentingan Islam
Membetulkan haluan masyarakat
Sabar mengemukakan isu-isu semasa dengan cara yang terbaik

Ciri-ciri penulis dakwahCintakan Allah SWT dan Rasul-Nya
Sentiasa membaca/ berilmu
Berdaya kreatif dan inovatif
Kemahiran menulis dan menguasai IT
Disiplin diri
Gaya tersendiri
Menghargai pengalaman
Sensitif

Karya DakwahKarya fiksyen: Rekaan dan imaginasi
(Motion, Puitika, Cereka)
Karya deskriptif/ Non-Fiksyen: Fakta dan realiti
(Rencana, Dokumentari, Berita, Biografi, Ceramah, Khutbah)

Mesej / Maudu’ ad-dakwahPenulisan Islam mengandungi berita-berita gembira kepada manusia yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya
Mesej dalam dakwah
– akidah: kepercayaan kepada kekuasaan Allah SWT
-syariah: penjelasan keperluan pelaksanaan ibadat
-Akhlak: persoalan tingkahlaku dan moral manusia
-isu semasa: persoalan semasa dilihat secara pemikiran Islam spt ekonomi, politik, kebudayaan, seni

Mesej membincangkan subjek yang dipilih. Terdapat perkara utama atau isi-isi penting yang menjurus kepada tesis atau disebut sebagai topik. Ia dibina dalam setiap perenggan dalam penulisan. Mencari topik sesuatu subjek memerlukan sifat tekun dan rajin seseorang penulis mencari bahan rujukan sama ada melalui rujukan perpustakaan, wawancara, tinjauan, pengamatan, pengalaman atau menggunakan soal selidik. (Md. Sidin Ahmad Ishak dan Mus Chairil Samani, 1996: 118 - 119 ).
Menurut M. Natsir (1977: 36), mesej dakwah disampaikan untuk tujuan mencapai matlamat utama iaitu membina kesempurnaan hubungan antara manusia (khalqi) dengan penciptanya (khaliq) serta mengatur kseimbangan di antara dua hubungan tersebut (tawazun). Ia melibatkan semua aspek kehidupan seharian umat Islam dan tidak terlepas dari ruang lingkup al-Quran dan al-Hadith.

Gaya/ Uslub ad-da’wahPenekanan terhadap tema-tema penulisan yang berhubung dengan keagamaan akan dapat mententeramkan hati, menguatkan fakulti akal dan memperteguhkan keyakinan dan kepercayaan. Ia juga berkait dengan pemilihan perkataan atau alfaz yang sah dan sahih, sedap didengar serta baik dari segi bunyi dan makna. Penggunaan perkataan dalam al-Quran akan meningkatkan karya Islam, yang kaya dengan ibarah, fantasi dan khayalan (Mana Sikana, 2005: 6- 7).

Gaya / Uslub ad-da’wahUslub atau cara penyampaian dakwah ini digunakan untuk menentukan keberkesanan kepada sasaran dakwah, jika disampaikan dengan cara yang paling sesuai.
Surah an-Nahl ayat 125 yang bermaksud, : “Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan cara yang paling sesuai…”
Panduan agar dakwah disampaikan secara yang terbaik dan berperancangan serta memikirkan tentang keberkesanannya.
Gaya persembahan dalam penulisan yang menarik dan berkesan akan membantu dalam keberkesanan sesuatu mesej yang hendak disampaikan di samping mempengaruhi khalayak terhadap pemikiran yang sedang diungkapkan.

Pembujukan dalam karya dakwahTugas dakwah bukan sahaja menyampaikan ajaran Islam bahkan untuk menjinakkan dan memujuk sasaran agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Pembujukan yang dilakukan dalam dakwah adalah untuk memastikan sasaran akan mengubah kepercayaan (akidah), pemikiran dan tingkah laku (akhlak).


Pembujukan dalam karya dakwah

1. Pembujukan bil-hikmah
    Lembut
    Keras

2. Pembujukan bil maw'izah al-hasanah
    Terus terang
    Halus

3. Pembujukan al-Mujadalah
    Rasional
    Emotif


PEMBUJUKAN BIL HIKMAHAl-Bayanuni (2001, h. 245) pula menggariskan tiga kaedah al-hikmah dalam dakwah iaitu melalui pendekatan isi, persembahan isi dan pemilihan saluran atau media. Walau bagaimanapun, Sayyid Qutb dalam Ab Aziz Mohd Zin (2001, h 8) memberi penekanan terhadap sasaran dan suasana mereka sekadar mampu memberi penjelasan dan kepelbagaian mengikut keperluan sasaran. Oleh itu, al-hikmah boleh disampaikan dengan pelbagai bentuk dan gaya sama ada secara lembut atau secara keras mengikut kesesuaian sasarannya.

PEMBUJUKAN BIL MAW’IZAH AL-HASANAHPembujukan secara al-Maw’izah al-Hasanah melibatkan proses penyampaian nasihat. Nasihat dalam dakwah dilakukan dengan baik, supaya sasaran memahami tujuan dan kejujuran orang yang menasihatinya. Nasihat boleh dilakukan secara halus, lembut, tenang, menyejukkan hati dan menjauhkan perkataan yang menyinggung perasaan (Ab Aziz Mohd Zin, 2001: 10).

PEMBUJUKAH BIL-MUJADALAHUslub al-mujadalah memberi maksud perdebatan yang baik yang dijelaskan oleh Ibn Kathir (t.t: 439) sebagai berdiskusi dan berhujah sebagai jalan mencari kebenaran. Al-Mujadalah menurut al-Quran dan as-Sunnah ialah Jadal, iaitu menggunakan alasan dan dalil yang serba lengkap dan benar hingga dapat diterima oleh hati manusia. Ia juga merupakan panduan untuk memberikan jalan kepada orang kafir dan orang yang menyimpang dari landasan untuk berfikir tentang kebenarannya (Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dalam Al- Maw’izah, Jil.7, Jun 1999, h. 97).

Kepentingan Penulisan
1. Pembangunan minda
Melalui pembacaan dari hasil penulisan membantu perkembangan ilmu pengetahuan
“Bacalah! Dan Tuhan engkau itu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui” (al-Alaq:4-6)
Berilmu – melahirkan insan yang mampu berfikir dan merancang pembangunan diri,masyarakat dan negara serta membezakan yang baik dan yang buruk

2. Pembangunan akhlakDakwah dari sudut akhlak menumpukan usaha membangun dan memperbaiki akhlak masyarakat yang tercemar dengan pelbagai ragam akhlak buruk sehingga wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat.
Prinsip utama akhlak Islam adalah mengiktiraf akhlak baik, dan tidak mengiktiraf akhlak buruk. Prinsip ini sesuai dengan dalil al-Qu’ran dan al-Hadith yang kerap kali membincangkan tentang persoalan akhlak manusia.

3. Pembangunan AkidahPeri penting dakwah dari sudut akidah adalah berasaskan kepada kefahaman serius manusia terhadap Konsep Tuhan, Konsep Nabi dan Konsep Hari Akhirat. Penghadaman terhadap konsep-konsep ini akan menghasilkan ketaatan dalam hidup beragama. Apabila berlaku ketaatan, maka manusia akan senantiasa mengamalkan segala ajarannya berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui al-Qur’an dan al-Hadith

4. Pembangunan IbadatPeri penting dakwah dari sudut ibadat bertitik tolak kepada tujuan kejadian manusia. Dua tujuan utama kejadian manusia adalah sebagai hamba peribadatan kepada-Nya, dan juga manusia sebagai khalifah di bumi.
Justeru, dakwah dari sudut ibadah menumpukan usaha membina pemikiran masyarakat ke arah memahami konsep ibadah seperti yang dianjurkan Islam. Prinsip ibadah Islam adalah melaksanakan perkara yang dituntut oleh-Nya dan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi larangan-Nya.

5. Pembangunan masyarakat/ SosialManusia adalah khalifah yang memimpin masyarakat untuk melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran
“Dan dengan kebenaran yang ditunjukkan; kami jadikan kamu satu umat yang terpilih lagi adil supaya kamu menunjukkannya kepada seluruh manusia yang kamu berada pada status tersebut” (Surah al-Baqarah: 143)

6. Pembangunan TamadunPenulisan dakwah berfungsi dalam pembangunan tamadun Islam untuk melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai.
Pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal

sekian dulu...

Monday, April 6, 2009

KULIAH 14 KEWARTAWANAN FOTO

Konsep
“Adalah gabungan antara media komunikasi perkataan dengan media komunikasi visual” (Wilson Hicks)

Matlamat kewartawanan
Pemberita atau penulis berperanan untuk melapor, menyampaikan maklumat dan memberikan interpretasi kepada pembaca.
Mereka juga perlu mewujudkan semula sesuatu pengalaman sama ada pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain yang menjadi sumber cerita atau berita.
Penulisan – bahasa dikongkong oleh peraturan nahu dan susunan ayat. Idea dibentang mengikut peraturan tatabahasa yang khusus.
Gambar – Idea dan maklumat dibentangkan serentak kepada pembaca dan proses penerimaan lebih pantas, terutama apabila disertai dengan perkataan yang sesuai.

Matlamat kewartawanan foto
Mewujudkan satu hasil komunikasi yang bergabung melalui penggunaan kedua-dua media, visual dan bahasa.
Jurugambar merupakan orang yang berkeyakinan kepada gambar dan bahan gambar.
Wartawan foto memberi sumbangan sepenuhnya kepada hubungan yang bererti antara penulis dan jurugambar
Menghasilkan gambar bagi mengiringi perkataan supaya peranan untuk mewujudkan semula pengalaman kepada pembaca dapat dilakukan secara lebih berkesan.
FK merangkumi bidangyang luas dalam hampir semua jenis kewartawanan cetak – berita bergambar, cerita bergambar dan rencana bergambar.
FK merupakan setiap usaha dalam media cetak dan media penyiaran yang menggunakan media foto untuk menghasilkan suatu aktiviti komunikasi.

Peranan kewartawanan foto
Menyampaikan maklumat
Menyalurkan idea
Melafazkan hasrat
Membentangkan keindahan budaya
Membentangkan keindahan alam
Peranan gambar dalam akbar
Memperkuatkan berita melalui visual
Sebagai bukti yang nyata dan tidak boleh diubah
Pembacaan lebih berkesan
Pembaca tidak perlu membayangkan dalam fikiran apa yang telah berlaku
Merangsang penerbitan
Merakam kejadian dan perkembangan

Sifat wartawan foto
Merakam Foto Kewartawanan (FK) mesti jujur dengan tidak memutarkan fakta.
FK tidak boleh menipu pembaca atau penatap foto itu. Atas sifat foto berunsurkan berita maka ia tidak boleh bersifat bohong dan berbau fitnah.
Seorang Wartawan Foto adalah seorang Pemberita yang menyampaikan berita dalam unsur foto.

SIFAT FOTO BERITA
Sifat berita dengan 5W1H( Who? What? When? Where? Why? dan How? diguna pakai dalam membina sekeping atau lebih Foto Kewartawanan.
Kita akan menjadi penipu jika foto yang dirakam tidak benar.
Merakam foto kemalangan misalnya mesti ada penjelasan dalam foto itu tentang kemalangan tersebut (caption).
Contoh foto kemalangan
1. Who?-Siapa yang menimpa kemalangan?-Bangsanya Melayu, Cina, India dan sebagainya.2. What?-Apa terjadi pada kejadian kemalangan itu?-Mati, cedera parah atau ringan.3. When?-Bila kejadian itu- pagi, petang, siang malam?4. Where?-Di mana kemalangan berlaku, di highway Utara-Selatan, di Melaka, di Kedah, Kuala Lumpur
5. Why?- Kenapa nyawa tidak dapat diselamatkan dan sebagainya atau kenapa kemalangan itu berlaku? Kepala pecah, tersepit, ambulan lambat- pemandu tertidur, pemandu mabuk6. How?-Bagaimana kemalangan itu terjadi. Bas itu bertembung atau terbabas.

Pandangan visual
Gambar bukan sahaja hiasan, ia merupakan media komunikasi untuk difahami sesama manusia – perkara yang sukar untuk dipisahkan.
Sekeping gambar bernilai lebih dari seribu perkataan.

Proses kewartawanan
Bermula dari peringkat idea,
penyelidikan
Fotografi
Penulisan
Layout
percetakan
Gambar akhbar
Gambar berita mempunyai nilai berita yang bertahan selama 2 hari.
Gambar berita mengandungi peristiwa yang dirancang dan kejadian tidak dirancang
Gambar rencana pula mempunyai bahan bermaklumat
Gambar rencana sentiasa boleh menjadi bahan bacaan dan rujukan.

Jenis liputan gambar rencana
Pembangunan masyarakat – luar ukiran, lakon, muzik, nyanyian, kebudayaan
Sains dan teknologi – teknologi pertanian, pembuatan, perubatan, rekaan terbaru dll
Keganjilan alam dan kejadian - gerhana, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, cakerawala.
Promosi – barangan, tempat, makanan tambahan, ubatan tradisional, pemakaian baju batek dll
Mendedahkan isu semasa – wabak SARS, selsema burung, tsunami,

Etika foto
FK tidak boleh merakamkan sebuah kemalangan ngeri. Sebab FK bukan foto yang dirakam oleh Polis untuk dijadikan bahan bukti di Mahkamah. Contohnya merakam wajah mangsa kemalangan dalam keadaan terputus kepala.
Atau merakam foto mangsa pembunuhan yang rentung mati terbakar.
Justeru itu etika dalam FK perlu dijaga. Mangsa mungkin memiliki keluarga dan sahabat lalu hasil foto sedemikian akan menguris perasaan mereka.
Penampilan jurugambar sesuai dengan rambut, wajah, kasut, cara bercakap, berpakaian kemas dan perwatakan yang menyenangkan

Beberapa panduan merakam Foto Kewartawanan
Rakaman di majlis-majlis rasmi.
Majlis yang melibat pemimpin negara, masyarakat perlulah digambarkan bagaimana ia berlangsung.
Rakam bagaimana pemimpin itu berucap dengan menampakkan khalayak hadirin mendengar ucapan beliau.
Rakam bagaimana majlis itu berlangsung. Katakan pemimpin tersebut memalu gong, memotong reben, menepung tawar, menyampaikan sumbangan atau hadiah.
Menjadi trend sekarang Jurufoto Media suka merakam apa yang akan dilakukan oleh pemimpin tetamu dalam majlis itu. Contoh bersalam dengan anak-anak yatim, warga emas, merasai makanan yang dipamerkan.

BERUCAP
Khalayak yang mendengar ucapan

Peristiwa, kejadian
Merakam foto dalam kategori ini perlu menumpukan pada subjek yang hendak diberitakan.
Biasanya merakam foto sebegini harus melahirkan mood peristiwa itu.Contoh suasana kemalangan, kebakaran. Kita pastikan memaparkan suasana kelam kabut di lokasi.
keramaian

Kempen/ demonstrasi
Di arena sukanFotografi sukan adalah antara yang menarik untuk dirakamkan. Penggunaan alat tambahan seperti Telephoto Lens, atau Zooms Lens antara 200 - 500 mm membolehkan segala pergerakan athlet boleh dirakamkan dengan berbagai aksi.
Jurufoto mesti mengetahui sedikit sebanyak undang-undang sukan itu sendiri. Kawasan mana yang perlu dihindari agar ahli sukan tidak terganggu.
Jika merakam aksi sukan kebanyakannya Jurufoto dilarang menggunakan Flash. Begitu juga jika kita merakam foto di padang golf maka pastikan tidak mengganggu aksi pemain.
Kedudukan yang jauh dari pemain perlu dengan penggunaan Telephoto Lens.

GAMBAR SUKAN SEKOLAH
Penyampaian hadiah

BAHAN BERITA
Akhbar atau mana-mana media memerlukan foto yang boleh menjadi "Skop" untuk melariskan jualan mereka atau tajaan iklan.
Justeru anda walaupun bukan petugas media tersebut boleh menyumbang bahan-bahan berita bersama dengan foto yang dirakam.
Contoh jika anda seorang guru boleh mengirimkan berita atau rencana berserta foto mengenai kegiatan sekolah untuk dimuat dalam halaman pendidikan.

AKTIVITI DI SEKOLAH

JURUFOTO SAMBILAN (STRINGER)
Begitu juga jika anda boleh mengirimkan bahan untuk dimuatkan dalam mana-mana ruangan kegiatan belia, masyarakat.
Mungkin akhir sekali anda boleh dilantik menjadi Stringer (pemberita sambilan) untuk mewakili agensi berita tersebut.
Ada ketikanya Stringer lebih awal tiba sebelum wakil tetap agensi berita itu tiba untuk liputan lanjut.
Contoh jika berlaku kejadian yang mengemparkan di daerah anda, maka anda adalah orang pertama tiba kerana tempat kejadian itu berhampiran dengan rumah anda.
Hasilnya liputan awal akan menjadikan agensi atau media anda menjadi media yang terawal menerima berita.

MAJLIS JAMUAN SELEBRITI
Pertemuan visual
Pertemuan visual pertama – rakam apa sahaja subjek dari tempat seseorang berdiri
Pertemuan visual kedua – merakam dan membuat tanggapan bagaimana struktur pictorial dapat diubah secara visual seperti tambah pencahayaan, tukar sudut, pangkas dan kesan komposisi.
Pertemuan visual ketiga – melihat setiap perbezaan visual yang termungkin, analisa dan buat perubahan yang perlu- seperti menggunakan efek kamera, filter, tunggu hari yang sesuai dll sebelum rakaman dilakukan.

Literasi visual
Sebagaimana membaca bahasa tulisan, bahasa lambang dan bahasa isyarat, gambar juga seharusnya dibaca maksud yang hendak disampaikan.
Bezanya dengan tulisan ialah bahasa visual sukar untuk ditafsirkan kerana sifatnya yang berubah-ubah.
Sebagai jurugambar, menghasilkan visual yang boleh difahami adalah sama pentingnya dengan mentafsir sekeping gambar karya orang lain.
Kemampuan mentafsir bahasa visual ini dikenali sebagai literasi visual.
Melahirkan literasi visual
Mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai peralatan fotografi yang digunakan
Mempunyai daya kreatif dalam menggunakan alatan fotografi
Mampu menggunakan lambang dalam bahasa visual bagi mewujudkan kesan yang lebih mendalam, menjimatkan masa dan ruang berbanding bahasa tulisan

Kesan literasi visual
Jika soalan 5W1H timbul dalam gambar, maka bermulalah langkah pertama ke arah literasi visual kerana imej tersebut telah mencetuskan perasaan ingin tahu.
Liputan akhbar
Kenalpasti jenis liputan
Bawa peralatan kamera tambahan yang akan diperlukan
Pastikan waktu majlis bermula
Kenalpasti kemuncak majlis
Tinjau kesesuaian sudut dan kedudukan penggambaran
Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling.
Bergerak secara sopan dan berkumpulan
Beri kerjasama dan hormati jurugambar yang lain
Catat semua nama personaliti penting dalam gambar dengan betul
Hadiri sesi kenyataan akhbar
Lakukan lakon semula sekiranya perlu
Rakam personaliti yang penting
Lakukan mugshot personaliti penting sedang beraksi atau berinteraksi.

Pendekatan rakaman foto berkesan
Tumpu kepada subjek utama
Paparkan subjek dengan jelas dan tidak telindung
Letakkan subjek pada komposisi yang sesuai, gunakan ruang frame dengan sebaiknya
Tentukan mesej yang tersurat dan tersirat
Masukkan unsur kehidupan – manusia
Aktifkan atau ceriakan subjek melalui aksi yang menarik
Sampaikan secara dramatik
Lihat dari sudut tiga dimensi
Rakam keadaan sekeliling yang membantu
Perhatikan unsur corak, bentuk dan garisan
Teruskan sifat ingin mencuba supaya hasil karya sentiasa segar

Maklumat penting perlu dicatit
Nama orang yang terlibat (kemalangan), yang membantu dan saksi
Jantina, umur, kedudukan pangkat
Arah dan tujuan asal perjalanan
Keadaan orang yang malang, cedera, parah, mati
Siapa dan apa lagi yang telibat
Tempat kejadian
Bagaimana perkara itu boleh berlaku
Imbangan komposisi (viewfinder)
Pangkasan/ cropping
Tujuan cropping ialah uhntuk memaparkan komposisi yang menarik
Tumpukan bahagian yang terpenting supaya mesej yang disampaikan lebih berkesan
Mengasingkan bahagian yang tidak dikehendaki yang tidak dapat dilakukan semasa penggambaran
Menyesuaikan komposisi dengan layout supaya ia bersesuaian dengan keperluan penerbitan.
Contoh cropping
..\QATAR MALAM\DSCF5769.JPG
..\bahrain2\DSCF5849.JPG
Menulis caption
Tulis caption dengan ringkas tapi padat
Elakkan menulis suasana yang terpapar dalam gambar
Tulis perkara yang tersirat
Catit penama dalam gambar dengan tepat
latihan
Fikirkan bahan-bahan untuk dijadikan makalah penerbitan yang mengandungi berita atau rencana
Berikan tajuk rencana/ berita yang dirancang itu
Buat tinjauan di tempat sasaran (jika perlu)
Gunakan kamera digital untuk merakam gambar dan gunakan pendekatan cerita bergambar
Sunting gambar dengan halaman bersaiz 10R
Persembahkan dalam 6 – 10 keping gambar

MENGENALI DUNIA FOTOGRAFI

MENGENALI DUNIA FOTOGRAFI

Kelengkapan kamera asas
Kamera SLR, Filem atau Digital
Lensa standard, Micro, telephoto, wide angle
Lampu flash – auto, TTL, manual
Filem speed bersesuaian – ISO 100, 200. 400. 800
Tripod
Bateri kamera/flash dan charger
Beg kamera yang sesuai

Memahami peralatan kamera
Kamera slr
Kamera astamatik
jenis kamera
Pada peringkat awal perkembangan kamera, jenis-jenis berikut telah diperkenalkan.
i. Ukuran Separuhii. Ukuran Leicaiii.Ukuran 6x6
i. Ukuran Separuh:
Kamera jenis ini boleh merakam gambar sebanyak dua kali ganda dari jumlah filem. Setiap exposer filem hanya separuh digunakan. Jika filem yang digunakan 36 exposer anda akan perolehi sebanyak 72 exposer
ii. Ukuran Leica:
Kamera jenis ini boleh diperolehi dalam bentuk negatif 24x56 mm.
Shutter kamera jenis ini dibentuk dalam dua jenis; Shutter Lens dan Shutter Focal Plane.
Terdapat dalam kumpulan ini Kamera Single Lens Reflex (SLR)
iii. Ukuran 6x6:
Ukuran jenis ini boleh diperolehi dalam format View Kamera. Terdapat dalam jenis Rengfinder Shutter Lens , Single Lens Reflex.
Terdapat dalam kumpulan-kumpulan ini ialah kamera Twin Lens Reflex (TLR) dan Single Lens Reflex (SLR)
i). TLR ialah kamera dua lens yang mempunyai peranan masing-masing. Lens yang dibawah berfungsi untuk membawa cahaya masuk ke filem. Manakala lens di atas berfungsi membawa cahaya ke Viewfinder.
ii). SLR ialah kamera yang berfungsi dengan satu Lens dan satu cermin pembalikan. Hasilnya apa yang dilihat pada tingkap penenang (Viewfinder) akan sama dengan rakaman di filem.

LENS
i. Lens:
Lens amat penting pada sebuah kamera. Lens mesti bersih dari debu dan kesan calar. Oleh itu penjagaan lens perlu diutamakan. Elakkan dari terkena fungus dan wap air.
Jenis - Jenis Lens:
Berikut ialah jenis-jenis lens.
a. Wide Angle Lensb. Standard Lensc. Telephoto Lensd. Zoom Lens
Gambaran pandangan lens
Wide angle lens
Merupakan Lens yang membolehkan kita mengambil gambar pada sudut yang luas. Berikut ialah jenis Lens Wide Angle.
16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 35mm,
Jika lebih kecil angkanya bermakna lebih luas bukaan sudut pandangannya. Namun perlu diingatkan sudut yang luas akan memberi kesan lengkung.
Kelebihan wide angle lens
Imej lebih besar dari imej sampingan
Pemandangan lebih luas
Dinamik dan kesan herot/ ubah bentuk
Jurugambar kelihatan begitu hampir dengan subjek
Lens wide angle
Kesan herot pada gambar wide angle

Standard Lens
Lens yang boleh mengambil gambar mengikut pandangan mata manusia. Lens ini amat sesuai untuk mengambil gambar-gambar potret Contoh: 50mm, 55mm, 70mm.
Lens asas apabila membeli kamera
Kesan normal pada gambar
Bangunan kelihatan jauh

Telephoto Lens
Lens yang memiliki sudut pandang yang sempit. Ia amat sesuai untuk mengambil gambar pada jarak yang jauh.
Telephoto Lens juga berperanan untuk crouping gambar.
Contoh Lens: 135mm, 200mm, 300mm,500mm, 1000mm
Gambar jauh kelihatan hampir

Micro Lens
Lens yang boleh merakam gambar pada jarak dekat untuk keperluan gambar-gambar mikro atau close-up. Lens ini memiliki angka seperti yang terdapat pada Lens Standard dan Telephoto.
Contoh: 55mm, 105mm, 200mm
Lens 55mm boleh merakam gambar pada jarak dekat. Lens 105mm dan 2000mm boleh merakam gambar mikro pada jarak jauh.

Sudut pandangan micro lens
Fokus pada objek

Zoom Lens
Lens yang menggabungkan beberapa ciri lens yang tersenarai di atas. Ini bermakna, dalam satu lens terdapat dua atau tiga sudut lens.
Contoh: 25mm - 55mm, 70mm -135mm, 80mm -200mm.

FUNGSI LENS
Pada sebuah lens terdapat fungsi-fungsi berikut.
a. Focusing Ringb. Aperture
a. Focusing Ring - Peranan Focusing Ring ialah untuk mencari jarak yang tepat agar gambar tidak kabur.
b. Aperture - alat bukaan lens yang juga dikenali sebagai f/stop.
Tanpa f/stop gambar tidak terhasil dengan baik. f/stop membantu menapis kemasukan cahaya ke filem.
Lobang f/stop yang besar ditanda dengan angka kecil. Manakala f/stop yang kecil diwakili oleh angka yang besar.

APERTURE
Contoh Aperture:
f32,f22,f16,f11 - lobang kecilf8,f5.6,f4 - lobang sedarhanaf3,f3.5,f2,f2.8 - lobang besar
Kesan Perbezaan aperture
Shutter speed
Selain itu komponen pada kamera yang berkait rapat dengan Aperture ialah Shutter Speed.
Shutter Speed ialah Kelajuan Bukaan Lens. Shutter Speed ditanda dengan angka.
Contoh Shutter Speed ialah:
1/B - Shutter Speed paling perlahan1/1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30 - Shutter Speed perlahan1/60,1/125,1/250 - Shutter Sederhana1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 - Shutter Speed Laju
1/1 bermaksud bukaan selama 1 saat. Manakala 1/4000 ialah 1 saat dibahagi 4000.
1/1 merupakan Shutter Speed paling lama bukaannya.
1/4000 merupakan Shutter Speed paling laju. Namun terdapat satu lagi Shutter Speed yang boleh dibuka seberapa lama yang anda mahu, iaitu Shutter Speed 1/B
Penggunaan Shutter Speed yang tepat dengan Aperture akan menentukan penghasilan gambar yang baik. Jika tidak gambar akan under atau over expose.

Aperture dan shutter speed
Fungsi Aperture Dan Shutter Speed
i. Aperture berfungsi untuk menghasilkan gambar yang bermutu. Untuk mendapatkan gambar yang tajam (Sharp), gunakan Aperture yang kecil agar Depth Of Field menjadi tajam.
Depth Of Field ialah keadaan gambar Out Focus atau In Focus
Jika mahukan gambar yang kabur di bahagian latar belakang, gunakan Aperture yang sederhana. Keadaan gambar akan menimbulkan kabur di bahagian latar belakang. Namun penggunaan jenis lens juga akan memberi kesan yang baik untuk teknik ini. Contoh Lens yang dimaksudkan ialah Micro, atau Telephoto.
Penggunaan Aperture juga boleh mempengaruhi keadan gambar menjadi Soft atau High Contras.
Ketika menggunakan flash sila pastikan penggunaan Aperture yang betul agar gambar yang anda rakam tidak over atau under exposes.
ii. Shutter Speed digunakan untuk rakaman gambar yang bergerak.
Contohnya merakam sebuah kereta yang sedang bergerak gunakan Shutter Speed yang laju (1/250) oleh itu kereta yang dirakamkan akan terhenti di dalam gambar.
Shutter speed perlahan
Teknik Panning boleh digunakan dengan menggerakkan kamera mengikuti pergerakan kereta hasilnya latar belakang gambar akan kabur. Latar belakang yang kabur itu disebabkan oleh pergerakan kamera.
teknik panning
Peralatan tambahan

EXPOSER METER
Fungsi exposer meter
Exposer Meter merupakan alat tambahan yang membantu bagi mendapatkan gambar yang baik.
Jika sebelum wujud Exposer Meter penggiat senifoto perlu mahir memahami keupayaan cahaya. Exposer Meter boleh mengukur cahaya dengan tepat dan pantas.
Terdapat dua jenis Exposer Meter di pasaran
a. Exposere Meter Binaan Dalamb. Exposere Meter Bebas Guna
a. Exposere Meter Binaan Dalam-
Exposer Meter jenis ini mudah digunakan. Komponennya dibina di dalam kamera. Namun anda perlu mahir menggunakannya jika tidak gambar akan under expose.
Contoh jika mengambil gambar di kawasan berlatar belakangkan cahaya yang kuat. Cahaya yang dimaksudkan seperti di pantai bilamana latar belakangnya adalah langit dan air laut pada waktu siang. Objek yang berada di sekitarnya akan hitam jika pengiraan tidak tepat.
Kamera sekarang semuanya disediakan dengan Exposere Meter jenis ini.
b. Exposere Meter Bebas Guna
Exposer jenis ini direka berasingan dengan Kamera. Cahaya yang diukur dengan menggunakan exposer jenis ini lebih tepat kerana ia boleh diukur pada keadaan cahaya yang sebenar.
Kerja-kerja mengambil gambar yang berbentuk pengiklanan lebih mudah dilakukan termasuk juga kerja-kerja Close-up dan Modeling.
Exposer meter Bebas Guna terdapat dalam dua kategori.
i. Exposer Meter Daylight: Hanya mengira cahaya Matahari atau cahaya buatan seperti cahaya lampu. ii. Exposer Meter Elektronik: Untuk mengira cahaya dari lampu flash studio.
Gambar di bawah cahaya matahari

GAMBAR CAHAYA BUATAN
flash
flash
Flash membantu kerja-kerja senifoto jika keadaan di lokasi kurang atau ketiadaan cahaya.
Flash dapat membantu menghilangkan bayangan (shadow) pada muka model jika rakaman dilakukan di bawah cahaya matahari
Pembinaan flash adalah di luar sebuah kamera.
Namun sudah ada flash yang dibina pada kamera. Umpamanya kamera astamatik telah sedia dibina flash.
Namun flash ini tidak boleh memberi kepuasan pada senifoto kreatif.
Penggunaan flash
Flash dibina untuk penggunaan yang begitu maksimum.
Pada peringkat awal wujudnya flash, ia hanya disediakan bagi penggunaan manual.
Flash jenis ini hanya boleh berfungsi dengan mengeluarkan cahaya paling maksimum walaupun gambar yang dirakam itu dekat.
Flash moden telah dibina dengan fungsi automatik. Dengan fungsi ini flash boleh diubah suai mengikut keadaan objek yang hendak dirakamkan.
Fungsi automatik ini menjimatkan pada flash .
Pada fungsi automatik beberapa faktor perlu diambil perhatian.
Beberapa butang control hendaklah diletakkan pada tempatnya.
Butang mengawal kedudukan Aperture, Shutter Speed (ASA).
Jika kedudukan butang ASA tidak diletakkan pada kedudukan yang betul, maka kiraan f/stop, Shutter Speed akan menjadi tidak tepat. ASA 100 akan memberikan f/stop 8 untuk jarak tiga kaki ke bawah. Tetapi pada ASA 400 kiraannya ialah f/stop 11.
Pada kebanyakan kamera era sekarang Shutter Speed untuk penggunaan flash ialah 1/60 dan 1/125.

FILTER
filter
Filter dibuat dari plastik tahan lasak yang berkualiti tinggi. Ada juga yang dibuat dari kaca yang bermutu.
Filter berfungsi menyelamatkan lens dari terkena debu, terguris yang mungkin menyebabkan lens rosak.
Filter juga berfungsi untuk memberi kesan sampingan pada gambar warna dan memberi kesan High Contras dan Low Contras pada filem hitam putih.
Filter ultra voilet (UV) membantu mencegah Lens agar tidak tercalar.
Sementara Filter yang membantu membuat pembetulan ialah Filter Biru, Merah, Kuning, Polarizing. Star Filter, Multi Filter.
Filter-Filter ini juga membantu untuk kesan sampingan (Special Effec).

PENCAHAYAAN
Cahaya adalah elemen penting untuk menghasilkan karyafoto. Jika cahaya tiada, senifoto tidak dapat dihasilkan.
Cahaya tidak dapat di pisahkan dari warna. Hasilnya dalam cahaya ada warna. Cahaya umpama lagu dan irama (nayan ahmad, 1993 –
Dalam cahaya ada warna yang boleh dihasilkan agar karya foto menjadi lebih menarik. Tidak semestinya warna yang pudar akan menghasilkan karyafoto yang tidak bermutu
Cahaya matahari merupakan cahaya yang paling bermutu dan terbaik. Tapi cahaya bantuan seperti cahaya Studio, Flash, Bulan, lilin, lampu rumah dan bandar diperlukan agar karyafoto boleh dihasilkan.

FOTO MAJLIS
cahaya yang terang dengan bantuan flash, lampu studio amat diperlukan.
Dalam perniagaan, menghasilkan foto di majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi, foto yang terang akan menarik perhatian pelanggan.
Tidak guna menghasilkan foto pudar dan kabur.
Merakam foto di majlis perkahwinan, sambutan harijadi, khatam quran, lawatan orang-orang besar, biasanya cahaya yang digunakan ialah bersumberkan flash.
potret
Untuk menghasilkan karya potrek, berbagai cara boleh dihasilkan. Kalau anda menggunakan flash itu adalah salah satu cara yang mudah. Gunakan teknik lantulan cahaya dari silling, dari reflektor dan sebagainya. Hasilnya tidak kurang menarik.
Menghasilkan potret juga tidak semestinya hanya dengan cahaya, tapi anda boleh hanya menggunakan reflektor khas, yang boleh dibeli atau direka sendiri.
Cahaya Daylight
Cahaya Daylight adalah golongan cahaya seperti matahari, flash, flash studio.
Cahaya ini mengeluarkan warna biru.
Cahaya ini akan menghasilkan foto tanpa mengubah warna asal objek.
Cuma jangan menggunakan filem Tungsten jika tidak anda akan memperolehi foto kebiruan.

CAHAYA TUNGSTEN
Cahaya Tungsten pula ialah satu cahaya yang akan menghasilkan perubahan pada foto jika anda menggunakan filem Daylight.
Cahaya ini dihasilkan oleh cahaya lampu di bandar-bandar, rumah, bangunan, stadium.
Namun jika anda menggunakan flash dalam cahaya itu, hasil foto akan berubah menjadi normal.
Merakam foto seperti di persembahan teater tidak boleh menggunakan cahaya flash. Justeru, anda hendaklah menggunakan filem ASA tinggi.

WARNA CAHAYA
Warna cahaya memainkan peranan penting dalam menghasilkan foto.
Oleh itu menghasilkan foto dari kemerahan cahaya tungsten juga tidak menjadi kesalahan.
Contohnya menghasilkan karya dengan menampakkan kemerahan cahaya yang wujud di persekitaran pentas teater.
Foto-foto begini memberi impak bahawa suasana pementasan ketika itu tegang.
Warna yang terhasil juga menerangkan keadaan, sifat suasana sewaktu rakaman dilakukan.
warna merah boleh menyegarkan mata memandang!
Cahaya dapat menimbulkan mood pada gambar.
Contoh pencahayaan
menghasilkan foto landskap amat baik jika dilakukan antara jam 10 pagi - 3 petang bergantung pada cuaca , jika mendung atau hujan ini tidak memungkinkan cahaya akan bermutu. Waktu begini cahaya akan memberi keadaan kontras
Menghasilkan potret adalah sesuatu bidang yang amat digemari oleh karyawan foto.
Jika suatu masa dulu, ramai karyawan foto berbangsa cina menggunakan studio, kini telah ramai di antara mereka suka merakamkan foto di luar seperti di taman-taman bunga.

KULIAH 13 PENULISAN DI MASJID

PENGENALAN

Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad mengatakan komunikasi Islam bertanggungjawab dalam usaha menyampaikan kalam Allah di atas muka bumi ini. Oleh itu, beberapa landasan prinsip berkomunikasi secara Islam perlu dijadikan garis panduan iaitu merangkumi dari aspek perancangan menentukan idea hinggalah bagaimana komunikasi itu berlangsung.

Perancangan dan pengisian ini akan mampu membentuk penulisan atau pengucapan yang baik bagi menjamin keberkesanan seseorang komunikator itu menyampaikan mesej dakwahnya.


Zulkiple Ab. Ghani menambah, oleh kerana komunikasi Islam bersifat mission yang menggesa umat Islam berterusan menyebarkan mesej Islam, maka komunikasi Islam perlu memberi manfaat ke arah kesejahteraan manusia sejagat.

PERANAN MASJID
Masjid sebagai tempat pembinaan semula semangat spiritual dan kerohanian menerusi solat, mengingati Allah S.W.T dan juga ibadat lain yang dilaksanakan dengan sepenuh jiwa dan keikhlasan (SM Darsh M. Akram Khan, S. Hassan, Yusuf Islam (eds.)(1996).
Oleh itu, penulisan akan membantu melaksanakan fungsi masjid tersebut.

Masyarakat di Malaysia tidak mempunyai budaya membaca yang baik. Tetapi mereka akan membaca sesuatu yang ringkas dan mudah difahami serta segera selesai membaca dengan sekali duduk, ditambah pula dengan gambar-gambar yang menarik menghiasi halaman. Oleh itu penerbitan brosur, pamplet dan risalah tentang Islam boleh dilakukan oleh masjid-masjid sebagai bahan tambahan dalam usaha menyampaikan bahan bacaan melalui penulisan.
Genre Penulisan yang sesuai di masjid
Kandungan yang penting dan diminati oleh khalayak dalam sesuatu penulisan ialah tentang isu semasa dan pengetahuan am sama ada di luar Negara atau dalam Negara yang dilihat dari perspektif Islam. Antara bahan yang boleh ditulis ialah tentang pembangunan akidah, pembangunan syariah dan pembangunan akhlak.

Kajian yang dilakukan mendapati khalayak yang meminati bahan bacaan terutamanya majalah ialah belia yang berumur antara 20 – 38 tahun. Ini kerana, mereka sedang membina kemahiran diri sama ada ingin menjadi isteri yang baik, suami mithali, ibu yang baik atau seorang pekerja yang baik.

Penulisan Buletin/Risalah Masjid
Risalah masjid amat berguna untuk rujukan khalayak bagi mendapatkan maklumat tentang aktiviti dan pengisian rohani dari pihak masjid. Artikel atau rencana ditulis untuk mengisi ruangan buletin yang diterbitkan untuk tatapan umum.

Rencana atau artikel yang mengandungi maklumat Islam seperti asas hukum Islam atau hukum semasa serta fatwa-fatwa baru yang diwartakan untuk dibaca oleh ahli kariah terutama semasa menunggu sesuatu majlis atau sedang menunggu waktu solat.
Penulisan Risalah
Penulisan Rencana Majalah
Penulisan Tokoh

Buletin juga boleh diterbitkan untuk memaparkan segala aktiviti yang sudah atau akan dilaksanakan untuk pengetahuan ahli kariah. Melalui pengetahuan tersebut, akan mampu menarik keinginan ahli kariah untuk menyertai aktiviti-aktiviti masjid yang akan dijalankan kelak. Buletin yang mengandungi Takwim aktiviti tahunan yang dirancang juga akan membantu masyarakat menyusun masa mereka untuk menyertainya.

Penulisan Modul Kursus
Setiap kursus dan pengajian yang dijalankan oleh masjid hendaklah disediakan modulnya dan notanya dicetak dengan baik agar kelihatan teratur dan tersusun untuk rujukan peserta. Penulisan modul ini memperlihatkan kesungguhan pegawai masjid menyampaikan maklumat kepada masyarakat atau peserta dan memperlihatkan keprihatinan pegawai masjid kepada keperluan masyarakat.

Penyediaan dan penulisan modul kursus akan membantu meningkatkan kefahaman peserta dan sebagai rujukan apabila kurang jelas tentang perkara yang sedang disampaikan oleh penceramah.

Modul juga akan menjadi kursus yang dianjurkan mempunyai silibus yang mempunyai kronologi pengajian yang teratur tanpa melompat-lompat.
Jenis-jenis Modul
i. Modul pengajian syariah – modul yang ditulis perlu bermula di peringkat asas ilmu syariah yang merangkumi pemahaman hukum, persoalan bersuci, solat, ibadat, pengurusan jenazah dan sebagainya. Modul yang tersusun dan terancang serta mempunyai silibus pengajian akan memudahkan khalayak mengikuti kursus yang disediakan, terutamanya saudara baru dan golongan yang ingin mengetahui tentang Islam.

ii. Modul pengajian usuluddin – modul ditulis bagi memantapkan akidah seseorang penganut Islam. Penekanan terhadap aspek akidah yang benar perlu didedahkan kepada peserta melalui penulisan nota-nota untuk modul ini agar peserta boleh mengelakkan diri dari ajaran-ajaran sesat yang berkembang pesat pada masa kini. Ia melibatkan aspek ketuhanan, kerasulan, ilmu sam’iyyat, tafsir al-Quran, tafsir hadis, mustalah hadis dan sebagainya.

iii. Modul ketrampilan diri – modul ditulis bagi membentuk peribadi yang bersahsiah mulia, sesuai dengan ajaran Islam dan kemahiran-kemahiran dalam aktiviti keduniaan. Kemahiran ini perlu bagi meningkatkan kredibiliti Muslim agar dihormati dan disanjungi oleh masyarakat dari agama lain.
Penulisan Modul Kursus
Penulisan Kitab Pengajian

Penulisan Khutbah
Khutbah menjadi asas kepada kekuatan umat Islam dalam usaha mendalami, memahami dan menghayati ajaran Islam. Jamal al-Dinn(1971) menegaskan khutbah di zaman Rasulullah dan zaman khulafak disampaikan tanpa sebarang teks, ia datang dari hati dan ilham yang disampaikan secara spontan. Manakala Nawawi Duski (1981) memetik kata-kata Iqbal mengatakan bahawa perkataan yang keluar dari hati akan membekas ke dalam hati

Walau bagaimanapun, di zaman yang serba pantas ini, teks khutbah perlu ditulis agar tidak berlaku penyelewengan pemikiran. Teks khutbah biasanya ditulis oleh khatib sendiri atau disediakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri untuk dibaca oleh khatib. Bagi memanfaatkan isi kandungan khutbah agar boleh tersebar kepada semua golongan terutama kaum wanita yang tidak berkesempatan mendengar khutbah jumaat, penulisan khutbah jumaat akan membantu mereka memperolehi maklumat yang sama.

Penulisan Teks Ceramah
Teks ceramah amat penting untuk penceramah dan rujukan khalayak yang hadir. Penulisannya perlu dilakukan berdasarkan bentuknya yang tersendiri bagi menjamin keberkesanannya. Proses penulisan ceramah bermula dengan keinginan dan fokus yang difikirkan oleh penceramah untuk berusaha mencari idea dan maklumat. Oleh itu, fikiran seseorang penceramah perlu bersedia untuk mencari dan mengumpul semua bahan yang berkaitan dengan topik yang ingin dibincangkan dalam ceramahnya.

Penulisan Tips dan Panduan Ibadah
Masjid juga sering dikunjungi sebagai tempat rehat dan ibadat para musafir. Mereka kadang- kala memerlukan panduan dan penjelasan tentang ibadat mereka terutama yang melibatkan kaedah solat Qasar dan Jamak serta syarat-syarat pelaksanaannya.

Tips atau panduan ibadah yang ditulis tidak boleh terlalu panjang. Ia boleh dilakukan dalam bentuk poster atau berbentuk booklet kecil dan mudah dibaca berserta dengan gambar-gambar yang menarik. Poster atau booklet berbentuk nasihat, sifat muslim sejati atau motivasi Islam juga boleh disediakan untuk bahan tatapan pengunjung masjid.
Penulisan Panduan Ibadah
Penulisan Surat dan Pemberitahuan

Penulisan surat rasmi amat penting dikuasai oleh seseorang pegawai masjid. Ini kerana keberkesanan sesuatu komunikasi yang formal antara organisasi dipengaruhi oleh surat yang dikirimkan. Malah Rasulullah S.A.W sendiri menyampaikan dakwahnya menggunakan kaedah surat untuk menyeru agar seseorang raja atau kaisar sesebuah negeri memeluk agama Islam.

Penulisan surat sebagai alat komunikasi bertulis yang ditulis oleh individu, jabatan, badan berkanun, swasta atau individu untuk berhubung secara rasmi atau tidak rasmi di antara satu sama lain. Ia berfungsi sebagai penyampai maklumat secara bertulis, dokumen yang boleh digunakan sebagai rujukan dan bahan bukti di mahkamah dan sebagai wakil duta (sama ada duta individu, jabatan atau Negara).

Surat yang sesuai dijadikan alat komunikasi di masjid boleh berupa surat jemputan mengadiri program, surat menyeru untuk mengimarahkan masjid, surat pesanan dan nasihat kepada ahli kariah dan surat takziah atau tahniah ajk masjid kepada ahli kariah sempena sesuatu kematian atau kejayaan mereka. Hubungan melalui surat ini menjelaskan rasa prihatin dan keintiman yang diwujudkan oleh AJK masjid kepada ahli kariahnya sekaligus mampu menambat hati mereka untuk bersama-sama mengimarahkan masjid atau membantu dalam pembangunan masjid sama ada secara material atau tenaga.
Kesimpulan
Penulisan merupakan alat komunikasi yang penting dalam memastikan pengurusan di masjid dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Keberkesanan komunikasi melalui penulisan yang diaktifkan di sesebuah masjid akan membantu penyebaran maklumat dan pengetahuan tentang Islam dengan lebih baik terutama untuk ahli kariah dan orang yang berkunjung ke masjid tersebut serta menjadikan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan yang baik dan dipercayai.

KULIAH 12 TEKNIK MENULIS CERAMAH

TEKNIK MENULIS UCAPAN
Pendahuluan yang menarik
Menstruktur maklumat
Merangkai idea
Menutup ucapan

PENDAHULUAN YANG MENARIK
Kunci ucapan dan tempat memancing minat
Mengarahkan perhatian/minat terhadap ucapan yang hendak disampaikan
Tempat pertama memperoleh tanggapan dan kesan – ada objektif: bakal memberitahu sesuatu yg penting dlm kehidupan

PENDAHULUAN
Ringkas – 15% dari teks: perkataan sesuai dengan maksud, suasana, mood, emosi, bertenaga, memberi erti dan setiap perkataan memberi maksud.
Perkataan beraksi – gunakan Kata kerja aktif: segar dan hidup.
Fokus- gambaran tubuh ucapan : menyatakan persoalan yg akan diketengahkan
Pendahuluan serasi dengan tajuk dan khalayak

JENIS PENDAHULUAN
Memulakan dgn menyatakan susunan teks: struktur isi dan skop
Memulakan dgn menyatakan tajuk: jangkaan persoalan isi
Mulakan dgn pokok persoalan atau fakta utama
Mulakan dgn pernyataan menggemparkan
Mulakan dgn sesuatu yang suspen: bangkitkan daya ingin tahu
Kemukakan soalan retorik: berkait dgn khalayak
Mulakan dgn contoh
Mulakan dgn berita terkini/ kejadian terbaru
Mulakan dgn takrif: konsep yg asing
Mulakan dgn perlukisan/imbasan lalu: tokoh
Pendahuluan petikan: madah, pujangga, tokoh besar- fokus inti ucapan
Pendahuluan latar belakang isu
Pendahuluan harapan
Menyatakan syukur
Memuji khalayak
Kaitkan dgn sesuatu tarikh tertentu
Pendahuluan lelucon
Menceritakan pengalaman terkini tetapi berkait dgn isu
Gunakan bantuan multimedia/ visual/ audio dll
Demonstrasi, lakonan, pengukuhan kredibiliti/kaitkan dengan isu yang dibicarakan dengan pengalaman diri.

MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Menganyam fakta –subjektif, kreatif dan informatif: anyam gunakan kosa kata, ayat, perenggan dan unsur- bijak pilih fakta dan maklumat
Mencengkam khalayak- elakkan seperti membuat esei atau tulisan ilmiah: segar, bermaya dan tidak kaku, utk didengar, bukan dibaca
Membina wacana- lancar dan licin
Pengolahan – cara terbaik, mudah diikuti, susun idea, jalinan fikiran dan sampaikan secara lancar;
kata-kata aluan
Mengaitkan teks dgn khalayak
Pendahuluan
Isi dan mesej: maklumat, cadangan, langkah
Menjalin fakta dan gunakan retorik
Penutup
Ucapan disampaikan seolah-olah bercerita dgn membina ketegangan demi ketegangan, suspen dan tarikan sehingga pendengar puas.
Kronologi – isu dikupas bermula dgn keterangan dan andaian sesuatu isu, kemudian kupas bagaimana isu itu berlaku, diakhiri dgn kesimpulan berkenaan isu.
Bina tubuh ucapan dgn struktur binaan yang sesuai
Mengadun Maklumat – maklumat, data, statistik dan petikan sudah tersedia, hasil penyelidikan dan pemerhatian
Selit unsur-unsur ketegangan dan tarikan semasa mengadun maklumat, sulam fakta dgn teknik dan gaya yang sesuai.
Sampaikan bahan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bahan disusun ikut keutamaan dan menggunakan peralihan yang menyatukan bahan ucapan.
Peralihan – sebagai menghantar dan memberitahu khalayak tentang perpindahan bahagian isi atau meletakkan bahan baru dalam tubuh ucapan
Peralihan juga sebagai penyatu bahagian ucapan agar lancar dan padu
Peralihan menyambung pergantian keadaan, situasi atau perenggan
Perkataan: selain itu, tambahan pula, umpamanya, justeru itu, tetapi, manakala, akhirnya, sementara itu, akibatnya, dll.
Tiga prinsip pokok ucapan;
Kesatuan antara pendahuluan, tubuh dan penutup
Tubuh ucapan memiliki pertalian dan ikatan antara semua bahagian
Tubuh ucapan memperlihatkan penekanan dan fokus pada setiap bahagian.
Kreativiti – pembinaan struktur tubuh teks perlukan kreativiti.
Jangan sogokkan semua fakta mentah-mentah kpd khalayak – menyebabkan khalayak tercekik atau sukar menelannya.
Rangka ucapan perlu dibuat dgn rapi supaya tahu cara menyelitkan dan menganyam fakta tanpa melonggokkannya.

MERANGKAI IDEA
Maklumat yang kita ada ibarat selonggok batu-batan, simen, kayu, paku dan alatan lain untuk membuat rumah.
Peralihan merupakan simen yang mengikat batu atau dalam perkataan ialah kata, frasa, ayat atau perenggan.
Unsur-unsur – alatan untuk mencantikkan binaan;
Pengulangan kata – hasilkan rentak/ penekanan terhadap perkara penting dlm ucapan
Urutan Aksi/ faktor – senaraikan perkara atau faktor yang hendak dinyatakan dlm ucapan. Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dll.
Peralihan Masa – ikut urutan tahun dan perkataan "kemudian", "diikuti", "seterusnya", "dalam tempoh yang sama" dll.

FOKUS
Fokus pastikan bahan bergerak pd landasan yg betul, pusat fikiran dan tema utama penulisan
Umpama tiang pasak yg menjamin kekukuhan dan kemantapan ucapan- tentukan arah dan haluan ucapan
Bahan relevan dgn tema dan skop
Penting sebagai bahan pengembang tema yg dibatasi jumlahnya
Kemungkinan boleh dikembangkan dgn lebih lanjut

PESANAN
Ucapan yang baik diukur dari segi dalamnya isi, bukannya panjangnya ucapan itu.

PENUTUP
Penutup – langkah hendak keluar dari rumah dgn beradab
Buat rumusan tajuk
Rangkai kata hormat: "sebelum mengundurkan diri", "akhir sekali" dll
Kemukakan pantun penutup, madah
Jangan kemuka fakta baru
Rayuan atau harapan spy ada tindakan
Meninggalkan tanggapan positif
Tutup dgn visi atau pandangan masa depan, jika akur dgn saranan perucap
Penutup ulangan pendahuluan/ idea utama
Penutup terdekat dari perenggan sebelumnya yang mempunyai soalan, penutup menjawabnya
Penegasan semula tujuan ucapan
Anekdot – dari cerita sebelumnya/sambungan
Penutup semula jadi – berakhir dgn sendirinya
Penutup kata-kata nasihat
Penutup soalan
Penutup petikan kata-kata tokoh/madah
Penutup ucapan tahniah dan syabas- penganjur, pendengar, pemenang

Penutup yang baik hanya boleh dicapai dengan menggunakan alat ataupun cara yang sesuai.

KULIAH 11: UNSUR-UNSUR DALAM PENULISAN

TEKNIK MENULIS UCAPAN
Pendahuluan yang menarik
Menstruktur maklumat
Merangkai idea
Menutup ucapan
PENDAHULUAN YANG MENARIK
Kunci ucapan dan tempat memancing minat
Mengarahkan perhatian/minat terhadap ucapan yang hendak disampaikan
Tempat pertama memperoleh tanggapan dan kesan – ada objektif: bakal memberitahu sesuatu yg penting dlm kehidupan
PENDAHULUAN
Ringkas – 15% dari teks: perkataan sesuai dengan maksud, suasana, mood, emosi, bertenaga, memberi erti dan setiap perkataan memberi maksud.
Perkataan beraksi – gunakan Kata kerja aktif: segar dan hidup.
Fokus- gambaran tubuh ucapan : menyatakan persoalan yg akan diketengahkan
Pendahuluan serasi dengan tajuk dan khalayak
JENIS PENDAHULUAN
Memulakan dgn menyatakan susunan teks: struktur isi dan skop
Memulakan dgn menyatakan tajuk: jangkaan persoalan isi
Mulakan dgn pokok persoalan atau fakta utama
Mulakan dgn pernyataan menggemparkan
JENIS PENDAHULUAN
Mulakan dgn sesuatu yang suspen: bangkitkan daya ingin tahu
Kemukakan soalan retorik: berkait dgn khalayak
Mulakan dgn contoh
Mulakan dgn berita terkini/ kejadian terbaru
JENIS PENDAHULUAN
Mulakan dgn takrif: konsep yg asing
Mulakan dgn perlukisan/imbasan lalu: tokoh
Pendahuluan petikan: madah, pujangga, tokoh besar- fokus inti ucapan
Pendahuluan latar belakang isu
Pendahuluan harapan
Menyatakan syukur
Memuji khalayak


JENIS PENDAHULUAN
Kaitkan dgn sesuatu tarikh tertentu
Pendahuluan lelucon
Menceritakan pengalaman terkini tetapi berkait dgn isu
Gunakan bantuan multimedia/ visual/ audio dll
Demonstrasi, lakonan, pengukuhan kredibiliti/kaitkan dengan isu yang dibicarakan dengan pengalaman diri.
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Menganyam fakta –subjektif, kreatif dan informatif: anyam gunakan kosa kata, ayat, perenggan dan unsur- bijak pilih fakta dan maklumat
Mencengkam khalayak- elakkan seperti membuat esei atau tulisan ilmiah: segar, bermaya dan tidak kaku, utk didengar, bukan dibaca
Membina wacana- lancar dan licin
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Pengolahan – cara terbaik, mudah diikuti, susun idea, jalinan fikiran dan sampaikan secara lancar;
kata-kata aluan
Mengaitkan teks dgn khalayak
Pendahuluan
Isi dan mesej: maklumat, cadangan, langkah
Menjalin fakta dan gunakan retorik
Penutup
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Ucapan disampaikan seolah-olah bercerita dgn membina ketegangan demi ketegangan, suspen dan tarikan sehingga pendengar puas.
Kronologi – isu dikupas bermula dgn keterangan dan andaian sesuatu isu, kemudian kupas bagaimana isu itu berlaku, diakhiri dgn kesimpulan berkenaan isu.
Bina tubuh ucapan dgn struktur binaan yang sesuai
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Mengadun Maklumat – maklumat, data, statistik dan petikan sudah tersedia, hasil penyelidikan dan pemerhatian
Selit unsur-unsur ketegangan dan tarikan semasa mengadun maklumat, sulam fakta dgn teknik dan gaya yang sesuai.
Sampaikan bahan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bahan disusun ikut keutamaan dan menggunakan peralihan yang menyatukan bahan ucapan.
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Peralihan – sebagai menghantar dan memberitahu khalayak tentang perpindahan bahagian isi atau meletakkan bahan baru dalam tubuh ucapan
Peralihan juga sebagai penyatu bahagian ucapan agar lancar dan padu
Peralihan menyambung pergantian keadaan, situasi atau perenggan
Perkataan: selain itu, tambahan pula, umpamanya, justeru itu, tetapi, manakala, akhirnya, sementara itu, akibatnya, dll.
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Tiga prinsip pokok ucapan;
Kesatuan antara pendahuluan, tubuh dan penutup
Tubuh ucapan memiliki pertalian dan ikatan antara semua bahagian
Tubuh ucapan memperlihatkan penekanan dan fokus pada setiap bahagian.
MENSTRUKTUR MAKLUMAT
Kreativiti – pembinaan struktur tubuh teks perlukan kreativiti.
Jangan sogokkan semua fakta mentah-mentah kpd khalayak – menyebabkan khalayak tercekik atau sukar menelannya.
Rangka ucapan perlu dibuat dgn rapi supaya tahu cara menyelitkan dan menganyam fakta tanpa melonggokkannya.
MERANGKAI IDEA
Maklumat yang kita ada ibarat selonggok batu-batan, simen, kayu, paku dan alatan lain untuk membuat rumah.
Peralihan merupakan simen yang mengikat batu atau dalam perkataan ialah kata, frasa, ayat atau perenggan.
Unsur-unsur – alatan untuk mencantikkan binaan;
Pengulangan kata – hasilkan rentak/ penekanan terhadap perkara penting dlm ucapan
MERANGKAI IDEA
Urutan Aksi/ faktor – senaraikan perkara atau faktor yang hendak dinyatakan dlm ucapan. Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dll.
Peralihan Masa – ikut urutan tahun dan perkataan "kemudian", "diikuti", "seterusnya", "dalam tempoh yang sama" dll.
FOKUS
FOKUS
Fokus pastikan bahan bergerak pd landasan yg betul, pusat fikiran dan tema utama penulisan
Umpama tiang pasak yg menjamin kekukuhan dan kemantapan ucapan- tentukan arah dan haluan ucapan
Bahan relevan dgn tema dan skop
Penting sebagai bahan pengembang tema yg dibatasi jumlahnya
Kemungkinan boleh dikembangkan dgn lebih lanjut
PESANAN
Ucapan yang baik diukur dari segi dalamnya isi, bukannya panjangnya ucapan itu.
PENUTUP
Penutup – langkah hendak keluar dari rumah dgn beradab
Buat rumusan tajuk
Rangkai kata hormat: "sebelum mengundurkan diri", "akhir sekali" dll
Kemukakan pantun penutup, madah
Jangan kemuka fakta baru
Rayuan atau harapan spy ada tindakan


PENUTUP
Meninggalkan tanggapan positif
Tutup dgn visi atau pandangan masa depan, jika akur dgn saranan perucap
Penutup ulangan pendahuluan/ idea utama
Penutup terdekat dari perenggan sebelumnya yang mempunyai soalan, penutup menjawabnya
Penegasan semula tujuan ucapan
Anekdot – dari cerita sebelumnya/sambungan
PENUTUP
Penutup semula jadi – berakhir dgn sendirinya
Penutup kata-kata nasihat
Penutup soalan
Penutup petikan kata-kata tokoh/madah
Penutup ucapan tahniah dan syabas- penganjur, pendengar, pemenang
PESANAN
Penutup yang baik hanya boleh dicapai dengan menggunakan alat ataupun cara yang sesuai.

Tuesday, March 31, 2009

KULIAH 10: PEMERENGGANAN

STRUKTUR ESEI
Introduction
Beginning
Middle
End
Beginning
Middle
End

OUTLINE
Tema/Tesis
Fokus subjek
Definisi
Isi-isi utama/ topik subjek
Penjelasan
Pembuktian
Ekperimen
Kritikan
Kesimpulan

Pemerengganan
Penulisan suatu proses yang saling berhubungan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain.
Perenggan, ayat atau perkataan berperanan dalam menentukan gaya dan mempunyai peranan tertentu
Perenggan memainkan peranan utama dalam pembentukan keseluruhan penulisan.
Setiap perenggan mempunyai hubungan antara satu sama lain.
Perenggan terbahagi kepada 2 iaitu Paragraph Unity dan Paragraph function.
Paragraph Unity (Perenggan yang padu)
- Kepaduan perenggan perlu jelas dan dapat diikuti oleh pembaca.
- Kepaduan dalam perenggan menggambarkan kepaduan dalam pemikiran
- Kepaduan - kesamaan (homogeneity) dan ikatan (cohesiveness)
- Setiap perenggan mesti mempunyai ayat topik (topic sentence)
- Ayat topik merupakan pengembangan dari tesis penulisan.

Bentuk Paragraf
Topic sentence Details

Details Topic sentence
Ayat topik 1
Huraian
Ayat topik 2
Huraian
Ayat topik
Huraian

Bagaimana perenggan berfungsi (Paragraph Function)
- menyelesaikan masalah penulisan / memulakan penulisan dan menyudahkannya
- Percontohan (examples)
- Sebab dan akibat (cause and effect)
- Pendefinisian
- Contrast and comparison (perbezaan dan perbandingan)
- perenggan permulaan
- perenggan Penutup

FUNGSI PERENGGAN
Memberi kerehatan kepada pembaca setelah mengalami satu pemikiran dari bacaan tersebut.
Menjelaskan tentang faktra yang ada dalam perenggan tersebut.
Memfokus satu idea dalam satu perenggan
sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut.
Struktur dalam perenggan mesti ada ayat topik, Isi/ hujahan dan kesimpulan

JENIS-JENIS PERENGGAN
Perenggan pengenalan – daya penarik, menyampaikan latar belakang maklumat dengan tepat dan ringkas dan mengemukakan tesis penulisan
1.Ciri-ciri perenggan pengenalan: ringkas dan padat, sederhana pendek dan guna perkataan beraksi
2.Jenis perenggan pengenalan – pengenalan ringkasan, deskriptif, ucapan langsung, penceritaan dan pernyataan memeranjatkan

Perenggan Penutup – kesimpulan utk penulisan dalam bentuk pernyataan semula atau penegasan semula idea utama atau harapan penulis. Mengandungi penyimpulan, pengukuhan tema-mesej, penjelasan pengertian dan kepuasan penulis/ pembaca

Perenggan isi – perenggan mengisi tubuh penulisan dan mengemukakan idea topik dan perkembangan idea utama. Kebiasaannya mengandungi lima perenggan isi sekurang-kurangnya.

Struktur perenggan
PENGENALAN
ISI 1
PERENGGAN TRANSISI
ISI 2
PERENGGAN TRANSISI
PENUTUP

JENIS-JENIS PERENGGAN
Perenggan Transisi
– kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang laiun- memberitahu pembaca trentang idea baru, meletakkan isi dalam perspektif sebenar dan menyatukan bahagian idea dan hujahan.
Perenggan dialog/ kutipan – ditulis dalam petikan langsung dengan perenggan khas.